7 nejčastějších typů otázek v online dotazníku

V tomto článku popisujeme 7 nejčastěji používaných typů otázek v dotazníku. Obecně lze říci, že se všechny typy otázek v dotazníku skládají ze dvou částí - textu otázky a těla otázky, které je specifické pro každý jednotlivý typ otázky. Níže je seznam nejčastěji používaných typů otázek v online dotaznících.

Otázka s více možnostmi

Účel dotazníkové otázky s více možnostmi je výběr jedné nebo více možností z předdefinovaného seznamu možností.

Tělo otázky obsahuje seznam předdefinovaných možností. Tento seznam může být rozšířen o vstupní pole s “jinou možností”, kam můžou respondenti zadat textovou možnost, která není uvedena na se seznamu.

Možnosti mohou být zobrazeny jako tlačítka v jednom až čtyřech sloupcích, horizontálně rozmístěná tlačítka nebo jako rozbalovací menu.

Z úhlu pohledu validace je možné určit kolik možností může respondent vybrat a to jako přesný počet nebo určením minimálního či maximálního počtu.

Jednoduché textové pole

Jednoduché textové pole je typ otázky, které umožňuje respondentovi zadat textovou odpověď, která je kratšího charakteru.

Tělo otázky obsahuje kompaktní vstupní prvek, který respondentovi dává najevo, že by jeho odpověď měla být stručná.

Respondentův vstup může být volitelně validován, aby byla povolena jen celá čísla, čísla s desetinnou čárkou, emailové adresy nebo webové adresy. Další validační kritérium je maximální délka, která může být 10, 20, 40, 60, 80 nebo 100 znaků.

Odstavcové textové pole

Odstavcové textové pole dává respondentovi možnost vyplnit jako odpověď textové pole. Předpokládá se, že tento text je delšího charakteru než v případě jednoduchého textového pole.

Tělo této dotazníkové otázky obsahuje vstupní prvek umožňující snadné zadání a korekci delšího textového vstupu.

V rámci validace je možné omezit délku respondentova vstupu na 100, 200, 500, 1000 nebo 1500 znaků.

Datum a/nebo čas

Tento typ dotazníkové otázky se používá k získání datumu, času nebo datumu a času od respondenta.

Otázka obsahuje jeden vstupní prvek, který prozrazuje požadovanou informaci a její formát. Hodnota může být vybrána pomocí interaktivního prvku.

Validační formát datumu může MM/DD/YYYY nebo DD/MM/YYYY. Pro validaci času je možné zvolit 12 hodinový nebo 24 hodinový formát.

Adresa

Tento typ otázky se využívá k získání respondentova jména, příjmení a adresy (ulice, města, kraje, PSČ a země).

Tělo dotazníkové otázky obsahuje vstupní prvky pro jednotlivé hodnoty a pro výběr země nabízí lokalizovaný seznam zemí v jazyce dotazníku.

Tabulka výběrů

Tabulka výběrů je typ otázky, který se typicky používá k hodnocení zákaznické spokojenosti různých aspektů se zboží nebo služby.

Maticové otázky se skládají z řádků a sloupců. Řádky se většinou používají pro hodnocené atributy (např. rychlost doručení, kvalita a další) a sloupce pro kvalitativní hodnocení (např. velmi negativní, negativní, neutrální, pozitivní, velmi pozitivní). Řádkové možnosti je možné zobrazit jako vodorovně rozmístěné rádio / zaškrtávací tlačítka nebo jako rozbalovací menu.

Je možné určit kolik může respondent vybrat řádkových možností zadáním přesného počtu požadovaných výběrů nebo minimálním či maximálním počtem.

Tabulka vážených výběrů

Tabulka vážených průměrů má stejnou vizuální reprezentaci jako dotazníková otázka tabulka výběrů. Rozdíl mezi těmito dvěma typy otázek je, že pro tento typ dotazníkové otázky je nutné specifikovat váhu jednotlivých sloupců. Toto nastavení pak ovlivňuje výslednou tabulku a graf s odpověďmi respondentů.

Informativní prvky dotazníku

Tento seznam by nebyl kompletní pokud bychom nezmínili informativní prvky dotazníku, které se používají pro poskytnutí dodatečných informací nebo kontextu dotazníku.

Informativní text

Jak název napovídá informativní text slouží pro poskytnutí samostatně se vyskytující textové informace kdekoliv na stránce dotazníku. Tento text může být použitý pro poskytnutí kontextu dotazníku. Alternativně je možné text použít pro poskytnutí dodatečné informace stránek nebo otázek.

Informativní text lze vodorovně zarovnanat (doleva, na střed nebo doprava).

Informativní obrázek

Informativní obrázek slouží pro poskytnutí vizuální informace kdekoliv na stránce dotazníku. Informativní obrázky se většinou využívají pro zvýšení míry zapojení respondentů v průběhu zodpovídání dotazníku nebo pro poskytnutí dodatečné informace relevantní k otázkám.

Informativní obrázky mohou být vodorovně zarovnané (doleva, na střed nebo doprava).

Doufáme, že Vám tento článek pomohl se získáním přehledu o nejčastějších typech otázek v online dotazníku.

Jako další krok Vám doporučujeme prohlédnout náš stručný návod na to jak vytvořit online dotazník a následně se u nás zaregistrovat.