4 nejčastější typy online dotazníkových šetření

Online dotazníkové platformy nabyly za posledních několik let na popularitě a jsou dnes běžnou součástí softwarové výbavy většiny organizací a velké množství jednotlivců je aktivně využívá v akademickém a/nebo osobním životě. Tyto online nástroje pro dotazníková řešení dávají možnost jednoduchého získání zpětné vazby na jakékoliv téma.

Minulostí je doba provádění telefonních průzkumů, tištěných dotazníků, osobního dotazování a ručního vyhodnocování. Tento přechod k jednoduššímu a efektivnějšímu způsobu provádění online dotazníkových šetření v důsledku šetří čas a peníze zadavatele dotazníku, který v mnoha případech nepotřebuje zaměstnávat specializovanou agenturu pro průzkum trhu nebo veřejného mínění.

V tomto stručném přehledu představujeme nejčastěji prováděné typy online dotazníkových šetření.

Dotazník spokojenosti

Dotazníky spokojenosti jsou jedním z nejčastěji se vyskytujícím typem online dotazníkových šetření. Obecně se jedná o dotazník vyhodnocující spokojenost se zbožím nebo se službou. Tento typ dotazníku se zasílá konkrétním respondentům a může obsahovat cennou zpětnou vazbu, jak zdokonalit konkrétní produkt nebo službu.

Praktické příklady tohoto typu dotazníku jsou například průzkum spokojenosti zákazníků, průzkum spokojenosti zaměstnanců, průzkum spokojenosti studentů, průzkum spokojenosti pacientů či průzkum spokojenosti s restaurací.

Průzkumný dotazník

Dotazník pro průzkum trhu

Dotazníky průzkumu trhu organizace pořádají hlavně pro pomoc a podporu při strategickém rozhodování. Pomáhají totiž získat vhled do různých aspektů cílového trhu a zákazníků.

Často se pořádají pro pomoc se:

  • SWOT analýzou (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby)
  • PEST analýzou (makro faktory politické, ekonomické, socio-kulturní a technologické)
  • zjištěním aktuálního stav trhu a jeho trendů

V dnešní době dotazníky průzkumu trhu nevyužívají jen velké korporace ale i střední a malé podniky.

Akademický/školní dotazník

Tento typ dotazníku, jak jeho název napovídá je nejčastěji využíván studenty a výzkumníky. Převládající využití akademického/školního typu dotazníku je pro akademický výzkum a studentská dotazníková šetření. Pomáhají s testováním hypotéz a utvářením názorů na konkrétní témata v oborech sociologie, politiky, zdraví, obchodu a dalších.

360° zpětná vazba

Jedná se o sociálně orientovaný typ dotazníku, kdy se snažíme zjistit, jak vnímá konkrétního jedince skupina, která je s ní/ním v častém kontaktu. Nejčastěji se jedná o dotazník pořádaný manažerem konkrétního člověka ve firemním prostředí pro vyhodnocení jeho výkonnosti. Skupinu respondentů v tomto případě tvoří lidé, se kterými nejčastěji spolupracuje. Toto dotazníkové šetření může být organizováno pro respondenty jako anonymní nebo za použití funkce identifikace respondentů, kdy se pro jednotlivé respondenty vygeneruje unikátní odkaz na dotazník, přes který odpovídají.

Dotazník pro plánování události

Účel tohoto dotazníku je najít konsenzus mezi skupinou respondentů o čase a místě konání určité události. Praktické příklady jsou dotazníky pro plánování firemního meetingu, firemní oslavy, dovolené pro větší skupinu lidí a rodinné sešlosti.

A jaký typ online dotazníkového šetření si přejete vytvořit vy? Prohlédněte si náš stručný návod na to jak vytvořit online dotazník nebo se u nás rovnou zaregistrujte.