Licenční dohoda s koncovým uživatelem softwaru

Tato dohoda s koncovým uživatelem softwaru se uzavírá mezi:

Zákazníkem (Vámi) a poskytovatelem dočasné licence (Ing. Petr Galík se sídlem V Ladech 3, Praha 4 – Šeberov, IČ: 03709621, DIČ: CZ8605190187) dále jen Poskytovatelem licence.

Důkladně si prosím tuto dohodu prostudujte, neboť na jejím základě umožňujeme používání softwaru.

Zvolíte-li možnost PŘIJÍMÁM, znamená to, že přijímáte a souhlasíte s tím, že pro Vás budou platit ustanovení této dohody. Než budete moci začít používat softwarový program, musíte souhlasit se všemi ustanoveními této dohody. Nejsou možné žádné úpravy ani výjimky. Pokud se všemi ustanoveními této dohody nesouhlasíte, musíte ji odmítnout a softwarový program nesmíte používat.

1.      VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

1)      Tento softwarový program je chráněný právními předpisy a dohodami o autorském právu a dalšími dohodami o duševním vlastnictví.

2)      Užíváním softwarového programu (služeb) souhlasíte s tím, že pro Vás platí ustanovení této Dohody.

3)       Softwarový program je hardware a software, převedená data, systémová rozhraní, internetové služby, databáze a dokumentaci, které musí nainstalovat poskytovatel licence a implementovat zákazník včetně výstupů poskytovaných poskytovatelem licence zákazníkovi v souladu s touto Dohodou, jelikož všechny tyto výše uvedené součásti mohou být čas od času aktualizovány, vylepšovány, rozšiřovány, nebo jinak upravovány či modifikovány s výjimkou případů, kdy jsou pro dodaný systém sjednány jiné podmínky. V takových případech platí takto sjednané podmínky.

4)      Vylepšení jsou jakákoliv vylepšení, aktualizace, varianty, modifikace, změny, doplňky, opravy chyb, rozšíření, funkční změny nebo jiné změny počítačových programů a dokumentace, které jsou předmětem licence.

5)      Služby jsou jakékoliv služby dodávané poskytovatelem licence uživateli, nebo služby, jež je poskytovatel licence povinný dodat uživateli na základě této Dohody;

6)      Dokumentace je technická a uživatelská dokumentace, kterou poskytovatel licence dodá v angličtině.

6.1. Jakákoliv osoba, která má oprávněný přístup k vašemu počítači nebo vnitřní síti, smí dokumentaci kopírovat a používat pro vaše vnitřní potřeby

7)      Důvěrné informace nesmí být zveřejňovány a jsou to všechny informace důvěrného, vědeckého, technického, finančního, obchodního a jiného charakteru, všechny výrobní, marketingové, prodejní a distribuční údaje, všechna vědecká a zkušební data, dokumenty, metody, postupy, formulace, operace, know-how, zkušenosti, dovednosti, obchodní tajemství, počítačové programy a systémy, procesy, prováděcí předpisy, myšlenky, vynálezy, návrhy, vzorky, plány a nákresy.

8)      Zákazník je povinen chránit své heslo před odtajněním a odpovídá rovněž za jakékoliv použití softwaru prostřednictvím registrace anebo přihlášení, bez ohledu na to, zda takové použití autorizoval či ne. Zákazník se zavazuje okamžitě poskytovatele licence informovat o jakémkoliv neautorizovaném použití přihlašovacích údajů a uživatelského účtu.

9)      Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem nabytí účinnosti. Datum nabytí účinnosti je 1. ledna 2016.

 

2.      LICENCE

1)      Poskytovatel licence tímto zákazníkovi uděluje nevýlučnou licenci platnou ode dne dodání softwaru nebo služeb zákazníkovi, která zákazníka opravňuje:

2.1.1.        Používat softwarový program

2.1.2.        Využívat softwarové služby
 

3.      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1)     Základní ustanovení

Správcem svých osobních údajů a také údajů získaných sběrem odpovědí dotazníku je zákazník.

Zpracovatelem osobních údajů je poskytovatel licence.

Všechny poskytnuté údaje budou zpracovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, především pak v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.

Pokud nás budete chtít kontaktovat, můžete tak učinit prostřednictvím zaslání dopisu na adresu našeho sídla nebo zasláním e-mailu na adresu info(zavináč)akiosurvey.com.

2)     Rozsah zpracování osobních údajů

Rozsah osobních údajů je určen a kontrolován správcem osobních údajů.

Osobní údaje identifikující zákazníka jako fyzickou osobu jsou

jméno, příjmení, adresa, email a IP adresa. Pro firemní zákazníky se jedná o jméno firmy, IČ, DIČ, adresu, email a IP adresu.

Pro dotazníky je tento rozsah určen strukturou vytvořených dotazníků, na použitých typech otázek a jejich textech.

3)     Zpracování údajů o aktivitách

Kromě osobních údajů uvedených v bodu II. poskytovatel licence zaznamenává, uchovává a zpracovává údaje o on-line, či off-line aktivitách subjektu osobních údajů, zejména pak monitoruje otevírání zaslaných e-mailů, monitoruje platby a dary ve prospěch poskytovatele licence, eviduje účast na akcích pořádaných poskytovatelem licence a monitoruje aktivitu subjektu osobních údajů na webových stránkách poskytovatele licence. Poskytovatel licence může všechny osobní údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu osobních údajů ve veřejně přístupných zdrojích.

4)     Profilování subjektů osobních údajů

Poskytovatel licence si vyhrazuje právo subjekty osobních údajů spojovat do logických celků a profilovat na jejich základě.

5)     Účel a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem následné komunikace mezi Poskytovatelem licence a zákazníkem. Tyto údaje budou zpracovávány po celou dobu aktivní registrace. Osobní údaje mohou být také zpracovávány pro marketingové účely poskytovatele licence. Informace spojené s provedenými platbami budou evidované po dobu 10 let od provedení transakce pro účetní účely.

6)     Zveřejňování osobních údajů získaných průzkumem

Za nastavení viditelnosti dotazníků a odpovědí respondentů, které mohou obsahovat osobní údaje, nese odpovědnost zákazník. To a samé platí pro následné zpracování informací získaných platformou AkioSurvey.

7)     Souhlas se zpracováním osobních údajů

S uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.

8)     Externí zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí poskytovatel licence, osobní údaje však pro poskytovatele licence mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které poskytovatel licence využívá nebo využívat bude.

9)     Poučení o právech subjektu osobních údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

4.      PRÁVA

1)      Při dodržení podmínek této licenční dohody budete mít následující práva:

4.1.1.      Oprávnění k přístupu a používání softwarového programu (služeb) na vašem zařízení.

4.1.2.      Softwarový program (služby) poskytované společností jsou dostupné pouze přes internet.

4.1.3.      Softwarový program není předmětem prodeje - získáváte pouze licenci k jeho používání. Tato Dohoda vám propůjčuje pouze určitá práva k softwarovému programu. Všechna ostatní práva i nadále patří společnosti Galík MSCS, AkioSurvey.com

4.1.4.      Tento softwarový program je dovoleno používat pouze v souladu s podmínkami této Dohody.

4.1.5.      Musíte dodržovat všechny technické parametry softwarového programu omezující jeho použití.

2)      Nesmíte:

4.2.1.      Překračovat žádné technické parametry softwarového programu;

4.2.2.      Provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo přenos zdrojového kódu s výjimkou úkonů, které jsou výslovně povoleny;

4.2.3.      Vytvářet více kopií softwarového programu, než je sjednáno v této Dohodě;

4.2.4.      Zveřejňovat softwarový program, aby si jej mohli kopírovat ostatní;

4.2.5.      Pronajímat nebo půjčovat softwarový program;

4.2.6.      Převádět softwarový program na třetí osoby;

4.2.7.      Používat softwarový program pro komerční hostingové služby;

 

5.      ZÁLOŽNÍ KOPIE

1)      Při používání softwarového programu smíte vytvářet snímky obrazovky. Můžete je používat pouze pro soukromé potřeby.

 

6.      PŘENOS NA JINÁ ZAŘÍZENÍ  

1)      Můžete softwarový program používat na jiném zařízení.

2)      Je zakázáno tímto způsobem softwarový program používat ke sdílení licence mezi více uživateli.

 

7.      ZÁRUKY

1)      Poskytovatel licence tohoto softwarového programu se výslovně zříká jakýchkoliv záruk vztahujících se na softwarový program. Softwarový program a veškeré související dokumenty jsou dodávány tak, jak stojí a leží, bez jakýchkoliv záruk, ať již výslovných či předpokládaných, včetně, mimo jiné, předpokládané záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, či neporušení práva. Veškerá rizika související s použitím nebo provozem softwarového programu nese zákazník.

 

8.      ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

1)      Poskytovatel licence tohoto softwarového programu nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoliv zvláštní, následné, náhodné či nepřímé škody (včetně, mimo jiné, škod jako je ztráta zisku, přerušení obchodní činnosti, ztráta obchodních informací, nebo jakákoliv jiná peněžní ztráta) vzniklé v důsledku použití tohoto produktu nebo nemožnosti tento produkt použít, a to i přesto, že si poskytovatel licence tohoto softwarového programu uvědomuje možnost vzniku takových škod a známých vad.

2)      Poskytovatel licence neodpovídá za jakoukoliv nedostatečnost dokumentů elektronicky uložených softwarovým programem, která je dána např. potřebou vést část dokumentace v papírové podobě, nebo je způsobena ztrátou či poškozením dat na nosičích, kde jsou dokumenty uloženy, změnou prostředků pro čtení z nosičů, na nichž jsou dokumenty uloženy, atd. Zákazník by proto měl pravidelně obnovovat nosiče elektronických dat, na nichž jsou dokumenty uloženy.

3)      Poskytovatel licence nenese odpovědnost za žádné škody způsobené neodborným použitím, chybou technického zařízení, nedodržením návodu na použití, jenž je součástí uživatelské dokumentace, porušením podmínek licenční dohody, nebo napadením počítačovým virem.

4)      Poskytovatel licence prohlašuje, že některé části funkcionality softwarového programu jsou založeny na datech získaných od třetích stran, jež se v důsledku jejich zpracování poskytovatelem licence stávají součástí softwarového programu. Zákazník bere na vědomí, že taková data jsou určena pouze k tomu, aby sloužila jako zdroj informací pro činnost zákazníka, a poskytovatel licence nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost takových dat. Vzhledem k tomu, že některá data mohou mít časově omezenou platnost (např. údaje o lécích), poskytovatel licence si vyhrazuje právo omezit dobu platnosti databází softwarového programu. Zákazník bude o této skutečnosti informován softwarovým programem při koupi produktů.

5)      Čas od času je nutné provést plánovanou údržbu systému, a proto může být softwarový program (služby) po nějakou dobu nedostupný. Uživatelé budou o plánované údržbě informováni zprávou po přihlášení do softwarového programu.

 

9.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1)      Smluvní strany tímto potvrzují, že tato Dohoda představuje úplné znění jejich ujednání a nahrazuje všechna předchozí ústní či písemná sdělení, ujednání, prohlášení, domluvy nebo dohody mezi smluvními stranami ohledně předmětu této Dohody.

2)      Tato Dohoda a všechny její dodatky, změny, úpravy či dodatky se budou ve všech ohledech řídit zákony České republiky a budou podle nich vykládány, chápány a uplatňovány.

3)      Smluvní strany a jejich zástupci uzavírající tuto Dohodu svým podpisem berou na vědomí a prohlašují, že jsou náležitě oprávněnými jednateli smluvních stran této Dohody a mají veškerá práva a pravomoci uzavřít tuto Dohodu jménem smluvní strany, která je k tomu zmocnila.

4)      Zákazník tímto prohlašuje, že se seznámil s účelem softwarového programu a se základními ovládacími prvky a že má k dispozici potřebné nástroje k používání softwarového programu.

5)      Poskytovatel licence si za účelem rozšiřování a vylepšování softwarového programu a souvisejících služeb (např. automatického upgradu softwarového programu) vyhrazuje právo čerpat z licence informace týkající se způsobu, kterým je softwarový program nabyvatelem licence využíván. Tyto informace budou vždy anonymní a nebudou umožňovat identifikaci zákazníka.

6)      Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vyhrazuje si poskytovatel licence právo začlenit do softwarového programu komerční či jiná sdělení.

7)      Poskytovatel licence si vyhrazuje právo omezit parametry a dostupnost softwarového programu pro zákazníka, který přetěžuje systém poskytovatele licence.

 

10.  PRÁVNÍ OZNÁMENÍ TÝKAJÍCÍ SE TŘETÍCH STRAN
JQuery is licensed under the MIT License (MIT).
Copyright (c) 2012 JQuery Foundation and other contributors


Permission for this is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

----

HTML DOM Parser is licensed under the MIT License (MIT).
Copyright (c) 2015 Woo Won Kim

Permission for this is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

----

Bootstrap is licensed under the MIT License (MIT).
Copyright (c) 2011-2016 Twitter, Inc.


Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

----

JSColor is licensed under the LGPL license of the Free Software Foundation.
Copyright (c) 2015 East Desire, http://jscolor.com/

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.


This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.

Copy of the GNU General Public License can be found at <http://www.gnu.org/licenses/>.

---

PHPExcel is licensed under the LGPL license of the Free Software Foundation.
Copyright (c) 2014  PHPExcel, http://phpexcel.codeplex.com/

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.


This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.

Copy of the GNU General Public License can be found at <http://www.gnu.org/licenses/>.

---

HTML2PDF is licensed under the LGPL license of the Free Software Foundation.
Copyright (c) 2015  HTML2PDF, http://html2pdf.fr/

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.


This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.

Copy of the GNU General Public License can be found at <http://www.gnu.org/licenses/>.

---

 

Securimage is licensed under FreeBSD License of the The FreeBSD Project.

Copyright (c) 2011 Drew Phillips

All rights reserved.

 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,

are permitted provided that the following conditions are met:

 

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

  this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,

  this list of conditions and the following disclaimer in the documentation

  and/or other materials provided with the distribution.

 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"

AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---

 

clipboard.js is licensed under the MIT License (MIT).
Copyright © 2016 Zeno Rocha <hi@zenorocha.com>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


---

 

Air Datepicker is licensed under the MIT License (MIT).

Copyright (c) 2016 Timofey Marochkin

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


---

 

Chart.js is licensed under the MIT License (MIT).

Copyright (c) 2018 Chart.js Contributors

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


---

 

wkhtmltopdf is licensed under the GNU Lesser General Public License v3.0


---

 

PHP QR Code

Copyright (C) 2010 by Dominik Dzienia

 

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under

the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free

Software Foundation; either version 3 of the License, or any later version.

 

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY

WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License (LICENSE file)

for more details.

 

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along

with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51

Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA


---

 

Cookie Consent

MIT License

Copyright (c) 2020-2023 Orest Bida

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


---

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

This version of the GNU Lesser General Public License incorporates the terms and conditions of version 3 of the GNU General Public License, supplemented by the additional permissions listed below.

0. Additional Definitions.

As used herein, “this License” refers to version 3 of the GNU Lesser General Public License, and the “GNU GPL” refers to version 3 of the GNU General Public License.

“The Library” refers to a covered work governed by this License, other than an Application or a Combined Work as defined below.

An “Application” is any work that makes use of an interface provided by the Library, but which is not otherwise based on the Library. Defining a subclass of a class defined by the Library is deemed a mode of using an interface provided by the Library.

A “Combined Work” is a work produced by combining or linking an Application with the Library. The particular version of the Library with which the Combined Work was made is also called the “Linked Version”.

The “Minimal Corresponding Source” for a Combined Work means the Corresponding Source for the Combined Work, excluding any source code for portions of the Combined Work that, considered in isolation, are based on the Application, and not on the Linked Version.

The “Corresponding Application Code” for a Combined Work means the object code and/or source code for the Application, including any data and utility programs needed for reproducing the Combined Work from the Application, but excluding the System Libraries of the Combined Work.

1. Exception to Section 3 of the GNU GPL.

You may convey a covered work under sections 3 and 4 of this License without being bound by section 3 of the GNU GPL.

2. Conveying Modified Versions.

If you modify a copy of the Library, and, in your modifications, a facility refers to a function or data to be supplied by an Application that uses the facility (other than as an argument passed when the facility is invoked), then you may convey a copy of the modified version:

 • a) under this License, provided that you make a good faith effort to ensure that, in the event an Application does not supply the function or data, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful, or
 • b) under the GNU GPL, with none of the additional permissions of this License applicable to that copy.

3. Object Code Incorporating Material from Library Header Files.

The object code form of an Application may incorporate material from a header file that is part of the Library. You may convey such object code under terms of your choice, provided that, if the incorporated material is not limited to numerical parameters, data structure layouts and accessors, or small macros, inline functions and templates (ten or fewer lines in length), you do both of the following:

 • a) Give prominent notice with each copy of the object code that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License.
 • b) Accompany the object code with a copy of the GNU GPL and this license document.

4. Combined Works.

You may convey a Combined Work under terms of your choice that, taken together, effectively do not restrict modification of the portions of the Library contained in the Combined Work and reverse engineering for debugging such modifications, if you also do each of the following:

 • a) Give prominent notice with each copy of the Combined Work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License.
 • b) Accompany the Combined Work with a copy of the GNU GPL and this license document.
 • c) For a Combined Work that displays copyright notices during execution, include the copyright notice for the Library among these notices, as well as a reference directing the user to the copies of the GNU GPL and this license document.
 • d) Do one of the following:
  • 0) Convey the Minimal Corresponding Source under the terms of this License, and the Corresponding Application Code in a form suitable for, and under terms that permit, the user to recombine or relink the Application with a modified version of the Linked Version to produce a modified Combined Work, in the manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source.
  • 1) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (a) uses at run time a copy of the Library already present on the user's computer system, and (b) will operate properly with a modified version of the Library that is interface-compatible with the Linked Version.
 • e) Provide Installation Information, but only if you would otherwise be required to provide such information under section 6 of the GNU GPL, and only to the extent that such information is necessary to install and execute a modified version of the Combined Work produced by recombining or relinking the Application with a modified version of the Linked Version. (If you use option 4d0, the Installation Information must accompany the Minimal Corresponding Source and Corresponding Application Code. If you use option 4d1, you must provide the Installation Information in the manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source.)

5. Combined Libraries.

You may place library facilities that are a work based on the Library side by side in a single library together with other library facilities that are not Applications and are not covered by this License, and convey such a combined library under terms of your choice, if you do both of the following:

 • a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities, conveyed under the terms of this License.
 • b) Give prominent notice with the combined library that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

6. Revised Versions of the GNU Lesser General Public License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library as you received it specifies that a certain numbered version of the GNU Lesser General Public License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that published version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library as you received it does not specify a version number of the GNU Lesser General Public License, you may choose any version of the GNU Lesser General Public License ever published by the Free Software Foundation.

If the Library as you received it specifies that a proxy can decide whether future versions of the GNU Lesser General Public License shall apply, that proxy's public statement of acceptance of any version is permanent authorization for you to choose that version for the Library.

 

11.  UKONČENÍ SMLOUVY

1)      V případě nedodržení podmínek této Dohody z vaší strany může poskytovatel licence tohoto softwarového programu tuto Dohodu vypovědět, aniž by byla dotčena jakákoliv jiná práva. V takovém případě musíte přestat softwarový program a všechny jeho součásti používat.

2)      Poskytovatel licence může tuto Dohodu vypovědět emailem nebo telefonicky podanou výpovědí s nejméně 30 denní výpovědní lhůtou.

3)      Zákazník může tuto Dohodu vypovědět ze softwarového programu, emailem nebo telefonicky podanou výpovědí s nejméně 30 denní výpovědní lhůtou.